HET PAULUSGILDE  

Vereniging van beeldende kunstenaars te Winssen gemeente Beuningen

 ALGEMENE INFORMATIE     

1. ALGEMEEN

Het Paulusgilde, opgericht in 1981, is een vereniging welke zich ten doel stelt de "Beeldende Kunst” als vrijetijdsbeoefening te bevorderen. De vereniging heeft statuten waarin de rechten en plichten van de leden notarieel zijn vastgelegd. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen. Het bestuur bestaat uit 5 personen die uit de vereniging zijn gekozen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2. LIDMAATSCHAP 

2.1.  Om organisatorische redenen, o.a. huisvesting en begeleiding, dient het aantal leden beperkt te blijven tot circa 60 actieve leden. Liefhebberij in tekenen, schilderen en andere uitingen in vormgeven kan voldoende basis zijn om zich aan te melden als lid. De ervaring heeft echter geleerd dat men een betere aansluiting heeft bij het programma en de andere leden als men al over enige ervaring in tekenen en schilderen beschikt.

2.2.  Aanmelding als lid dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging. Het bestuur beslist over toelating. Toetreding van nieuwe leden geschiedt bij de start van het nieuwe seizoen, begin september. Aanmelden op een ander moment mag ook. In dat geval zal de contributie naar rato worden berekend. Inschrijfgeld voor nieuwe leden is altijd EUR 10

2.3.  Er zijn diverse soorten lidmaatschap mogelijk, t.w.  

a. Actief lid met begeleiding.  Deze leden kunnen aan alle activiteiten meedoen en hebben hun studiebijeenkomsten onder professionele begeleiding van een beeldend kunstenaar op dinsdagavond, woensdagochtend en donderdagmiddag. Contributie  2024-2025  € 250,00  per jaar.

b. Sluimerleden .  Deze vorm van lidmaatschap is bedoeld voor mensen die niet de onder a. genoemde  studiebijeenkomsten bezoeken, maar wel aan de overige activiteiten willen deelnemen.  Bv. men heeft het een jaartje te druk met andere zaken. Men moet echter wel eerst minimaal 1 jaar actief lid zijn geweest om sluimerlid te kunnen worden.  Sluimerleden hebben ook voorrang bij toetreding tot een andere vorm van lidmaatschap, mits zij niet langer dan twee jaar sluimerlid zijn.  Contributie 2023-2024 € 60,00 per jaar.

c. Vriend van.    Deze vorm van lidmaatschap is bedoeld voor mensen die zich  bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Leden Vergadering (ALV) vast te stellen bijdrage. Voor 2023-2024 is deze bijdrage vastgesteld op € 32,00 per jaar.  

Rechten van “Vriend van” : Toegang tot de ALV; Deelname aan seizoenopening- en sluitingsbijeenkomst;  Deelname aan Kerst/Nieuwjaarsviering; Deelname aan door Het PaulusGilde georganiseerde lezingen; Deelname aan speciaal daarvoor door het bestuur aangemerkte activiteiten. Exposeren op de benedenverdieping van de Noodschuur, uitsluitend in weekenden waarvoor zich geen leden als exposant hebben aangemeld. “Vriend van” heeft geen recht op deelname aan de wekelijkse studiebijeenkomsten en aan de jaarexpositie van Het PaulusGilde. 

3. CONTRIBUTIE

De penningmeester stuurt de rekeningen voor de contributie in augustus naar de leden met een vervaldatum van 14 dagen. De contributie dient overgemaakt te worden naar rekening 

 NL28 RABO 0107 2993 99 t.n.v. Het Paulusgilde o.v.v. uw naam (en voornaam) en contributie jaar. 

4. STUDIEBIJEENKOMSTEN IN ATELIER :

4. 1. Actieve leden met begeleiding

Dinsdagavond:         19.30 uur tot ca. 21.30 uur 

Woensdagmorgen:    9.30 uur tot ca. 11.30 uur

Donderdagmiddag:    14.00 uur tot ca. 16.00 uur

Er wordt gewerkt aan de hand van een, samen met de begeleider, afgesproken programma met thema's zoals model, portret, stilleven, landschap en experimenteel.  Tijdens deze bijeenkomsten is een begeleider aanwezig om adviezen en aanwijzingen te geven.   Deze aanwijzingen zijn vrijblijvend en bedoeld ter bevordering van het artistiek niveau. Het volgen van een thema is ook vrijblijvend. Men kan ook aan een eigen onderwerp werken, waarbij ook advies en aanwijzingen worden gegeven.

4.2 Zaterdag - atelierdagen

De zaterdagen waarop geschilderd kan worden zijn gewijzigd. Op publicatiebord komt te hangen welke zaterdagen beschikbaar zijn en de openingstijden. De openingstijden op zaterdag zijn nog niet duidelijk op dit moment. Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om samen buiten te werken. Zie publicatiebord voor informatie.

5. ANDERE AKTIVITEITEN

5.1. Schilderweekend

Eens per jaar, meestal in april, wordt er een schilder- en contactweekend gehouden ergens in het land. Dit weekend wordt door enkele leden georganiseerd.

5.2. Overzichtstentoonstelling

Jaarlijks vindt er een presentatie plaats van het werk van bij voorkeur alle leden in de vorm van een overzichtstentoonstelling. Daarnaast wordt er individueel of in kleine groepjes geëxposeerd op diverse plaatsen in het land.

5.3. Diversen

Door het jaar heen worden diverse activiteiten georganiseerd zoals lezingen, werkbesprekingen, kunstfilms, museumbezoek in binnen- en buitenland. De ervaring is, dat de leden dit zelf organiseren, wat zeer op prijs wordt gesteld. Al deze activiteiten zijn van belang voor de kunstzinnige ontwikkeling en zeker ook voor "de sociale contacten" binnen het verenigingsleven.

5.4 . Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Eenmaal per jaar wordt er conform de statuten een algemene ledenvergadering gehouden, waarin belangrijke zaken als verkiezing bestuursleden, beoordeling begeleiders, financiële begroting, contributie, werkthema's, etc. aan de orde komen. Het is een goed gebruik om na de vergadering nog gezellig samen te zijn.

6. BIJZONDERE ZAKEN

6.1. Materiaal :  

In het atelier zijn ezels en andere hulpmiddelen in voldoende mate aanwezig. Ander werkmateriaal zoals verf, doeken, etc. dienen zelf te worden meegebracht. In het atelier kan tegen betaling gebruik worden gemaakt van studie teken- en schetspapier (geld in het busje!). Stoffen die brandgevaarlijk zijn of een bedreiging zijn voor de gezondheid mogen niet op het atelier worden gebruikt, zoals terpentine en fixatief. Alternatieven zijn beschikbaar. Olieverf is een fantastisch materiaal en mag uiteraard wel worden gebruikt.

6.2. Thema materiaal  : 

Bij bijzondere thema's zoals etsen, boetseren e.d. kan afgesproken worden om dit specifieke materiaal gezamenlijk in te kopen. .

6.3. Schoonmaken :  

Voor het schoon- en werkbaar houden van het atelier bestaat een opruimrooster (zie publicatiebord). Het is vanzelfsprekend dat iedereen een paar keer per jaar even mee de handen uit de mouwen steekt.

6.4. Lidmaatschapskaart :  

Op verzoek kunnen leden een bewijs van lidmaatschap krijgen.

6.5.  Groepsmail  :  

Via de groepsmail worden de leden op de hoogte gehouden van de activiteiten en informatie. Een nieuwsbrief wordt maandelijks gepubliceerd voor zover daartoe aanleiding is.

6.6.  Publicatiebord :  

Het publicatiebord is na de groepsmail het belangrijkste communicatiemiddel.  Voortdurend kennisnemen van de informatie is heel belangrijk om op de hoogte blijven over de gang van zaken en activiteiten binnen en buiten de vereniging. Slechts in bijzondere gevallen wordt informatie per post thuisgestuurd.

6.7.  De website  :  

De website geeft algemene informatie over de vereniging en haar activiteiten, o.a. de exposities en De Noodschuur. 

6.8.  Lid worden :  

Een verzoek tot lidmaatschap dient altijd via het secretariaat plaats te vinden. Dit om teleurstellingen te. voorkomen door verkeerde informatie.

6.8.  Inbreng van de leden  :  

Binnen de vereniging stelt men initiatief, zelfstandigheid, behulpzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zeer op prijs. Dit geldt niet alleen voor het artistieke deel. maar ook voor het organisatorische en huishoudelijke deel van het verenigingsleven. 

6.9.   Verenigingsjaar  :

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus en wordt afgesloten met een slotbijeenkomst.   Vanaf de maand mei is er geen begeleiding meer. De ervaring heeft geleerd dat daarvoor de opkomst bij de studie- avonden te gering is.  In principe is er tijdens de weken van de schoolvakanties ook geen begeleiding op de werkbijeenkomsten, tenzij anders vastgelegd in het geldende  begeleidingsschema.